Dabas resursu nodoklis (DRN)

Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka juridiskās personas, kas pirmās Latvijas Republikas teritorijā:

  1. realizē preces iepakojumā;
  2. savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
  3. sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
  4. sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
  5. realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
  6. realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas,

kļūst par dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājiem.

 

Dabas resursu nodokļa maksātājiem ir vairākas alternatīvas, kā rīkoties:

dabas resursu nodoklis infografika

Noslēdzot apsaimniekošanas līgumu ar SIA “Zaļā josta”, uzņēmumi saņem 100% atbrīvojumu no DRN samaksas!

 

Dabas resursu nodokļa mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

 

Atbildība par Dabas resursu nodokļa likuma neizpildi

Dabas resursu nodokļa likums paredz, ka DRN prasību neizpildes gadījumā no nodokļa maksātāja tiek piedzīta soda nauda divkāršā nesamaksātā nodokļa apmērā atbilstoši pamatlikmēm šādos gadījumos:

1) par pārskatos nenorādīto (slēpto) dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vidē ievadītā piesārņojuma apjomu;

2) par pārskatos nenorādīto (slēpto) realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto videi kaitīgu preču, iepakojuma, akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu), vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, radioaktīvo vielu vai uguņošanas ierīču apjomu.

/ Dabas resursu nodokļa likums, 31. pants/