Uzsākt sadarbību elektroiekārtu apsaimniekošanā

Kā notiek sadarbība?

  1. DRN maksātājs par elektriskām un elektroniskām iekārtām noslēdz līgumu ar “Zaļā josta”;
  2. Kad līgums stājas spēkā (ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 1. datumu), klients turpmāk iesniedz atskaites par realizēto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomiem sev ērtā veidā – elektroniski vai papīra formātā;
  3. “Zaļā josta”, pamatojoties uz klienta iesniegtajiem datiem, nodrošina klientu realizēto elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu savākšanu un reģenerāciju visā Latvijas teritorijā, iesaistot reģionālos otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes uzņēmumus;
  4. “Zaļā josta” atskaitās par klientu realizētajiem elektrisko un elektronisko iekārtu apjomiem un pārstrādātajiem otrreizējo izejvielu apjomiem attiecīgajās kontrolējošās valsts institūcijās;
  5. Par klientu veiktajiem maksājumiem “Zaļā josta” finansē otrreizējo izejvielu reģenerāciju valstī, attīsta otrreizējo izejvielu savākšanas un pārstrādes infrastruktūru, īsteno sabiedrības vides izglītības projektus, veicina atkritumu šķirošanu Latvijā.

 

Lai kļūtu par SIA „Zaļā josta” klientu elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanā, Jums ir jāiesniedz:

  • Divi (2) aizpildīti un parakstīti līguma eksemplāri ar pielikumiem (pa vienam eksemplāram katrai pusei);
  • Iesniegums elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja reģistrācijai (pielikums Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1002);
  • Pilnvara (par Sabiedrības pārstāvēšanu Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā).

 

Pēc sadarbības līguma noslēgšanas Jums turpmāk būs jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Līdz katra ceturkšņa 20. datumam (janvāris, aprīlis, jūlijs, oktobris) atskaite par iepriekšējā ceturksnī realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, kategorijā ietilpstošo iekārtu veidiem un apjomiem (klientiem, kas saņēmuši DRN atbrīvojumu, atskaite jāiesniedz tikai un vienīgi SIA „Zaļā josta”);
  • Katru gadu līdz 15. novembrim elektrisko un elektronisko iekārtu plānotie apjomi nākamajam gadam.

 

Atskaites paraugs lejupielādēšanai

Plānoto apjomu atskaites paraugs lejupielādēšanai