Jaunumi 2014 /

Atskats uz semināra ”Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Pierīgas reģionā” norisi

Atpakaļ

Š.g. 23.februārī Vangažu pilsētā „Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju un SIA „Vidzemes serviss”, piedaloties Vides un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem organizēja semināru ”Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Pierīgas reģionā”.

Semināra dalībnieki bija Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji un atkritumu apsaimniekošanas operatori, kas varēja iegūt padziļinātas zināšanas par atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, par Latvijā izveidotās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un attīstību, kā arī informāciju par atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju un tās lomu vienotas sistēmas izveidē un attīstībā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar normatīvo aktu izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas jomā, uzzināja par atkritumu apsaimniekošanas attīstības gaitu savā reģionā, veicamiem tuvākiem uzdevumiem, kā arī par finanšu līdzekļu pieejamību atkritumu apsaimniekošanas projektu īstenošanai pašvaldībām un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem.

Semināra laikā pašvaldību pārstāvji un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi lektoriem uzdeva daudz jautājumu, gan par efektīvākiem pasākumiem, lai dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistītu pēc iespējas vairāk iedzīvotāju, gan izteica neapmierinātību, ka ES Kohēzijas fonds apakšaktivitātē „Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība” maksimālā Kohēzijas fonda sniegtā atbalsta intensitāte nepārsniedz 50 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un, ka projekta iesniedzējs var būt tikai kapitālsabiedrība, kurai noslēgts līgums ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā, jo ir uzņēmumi, kuri gatavi attīstīt dalīto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, bet nav līguma attiecību ar pašvaldību. Savukārt, lai noslēgtu jaunu līgumu pašvaldībām jāizsludina pašvaldības iepirkums, kā rezultātā tiek nokavēti projekta iesnieguma termiņi. Paziņojums par projektu iesniegumu iesniegšanu ir līdz 01.03.2011., un projektu iesniegumu iesniegšana paredzēta 3 mēnešu laikā pēc izsludināšanas. Atkritumu apsaimniekotāji savu neapmierinātību pauda arī par to, ka šajā aktivitātē netiek atbalstīta konteineru iegāde sadzīves atkritumu dalītas vākšanas punktiem, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai vispār iedzīvotājus iesaistītu sadzīves atkritumu šķirošanas procesā. Palika neatbildēts arī jautājums, kā izsludināt iepirkuma konkursu, ja atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums šķirotos atkritumus piedāvā savākt bez maksas. Kā izrādījās, ne visās pašvaldībās ir izstrādāti un pieņemti pašvaldību saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi un kārtību attiecīgā pašvaldībā atbilstoši reģionālajiem atkritumu apsaimniekošanas plāniem un pastāvošo normatīvo aktu prasībām, kas arī ir viens no iemesliem, kāpēc atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā iesaistītām pusēm nav īstas skaidrības par tālāko rīcību ilgtermiņā.

Savukārt reģiona tālākās pašvaldības pauda savu neapmierinātību par to, ka normatīvie akti nosaka uz kuru poligonu pašvaldība drīkst vest savus sadzīves atkritumus, līdz ar to lielais attālums līdz poligonam var būt par pamatu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu sadārdzinājumam.

Semināra dalībnieki bija neizpratnē par atsevišķu poligonu interešu lobēšanu, kad 2010.gada nogalē Pierīgas reģiona pašvaldībām tika uzspiests parakstīt līgumu ar sev neizdevīgu poligonu. Pašvaldību pārstāvji ir apmulsuši, jo parakstot līgumu ar poligonu tie tika maldināti, ka atkritumu šķirošana nebūs nepieciešama, jo to veiks poligonā uz vietas, kaut gan no normatīvajiem aktiem izriet, ka atkritumi ir un būs jāšķiro pašvaldībās. Līdz ar to daudziem semināra dalībniekiem palika neatbildēts jautājums par atkritumu apsaimniekošanas politiku Pierīgas reģionā.

 Semināra dalībnieki nonāca arī pie vienota slēdziena, ka jāpārstrādā esošie reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni, ņemot vērā arī jauno teritoriālo iedalījumu, vēl jo vairāk, ka finanšu līdzekļu pieejamība atkritumu apsaimniekošanā ir tikai reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānos paredzētām darbībām.

Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, lai uzlabotu esošo situāciju reģionā, kā arī, lai veicinātu Kohēzijas fonda efektīvāku apguvi, aicināja semināra dalībniekus iesniegt ministrijā rakstiskus priekšlikumus.

Seminārs ”Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Pierīgas reģionā” bija otrais seminārs no semināru cikla „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Latvijā” (Pirmais seminārs norisinājās 2010. gada nogalē Rēzeknē).

„Zaļā josta” izsaka lielu pateicību visiem semināra sadarbības partneriem, lektoriem un dalībniekiem par atsaucību un izrādīto interesi Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona tālākā attīstībā.

 Semināru mērķis: Veicināt reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu izpildē iesaistīto pušu izpratni un skaidrību par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas mērķiem, tuvākiem uzdevumiem, pienākumiem un atbildību, finansējuma avotiem sistēmas ieviešanā un attīstībā.

Semināru mērķauditorija: Pašvaldību deputāti un darbinieki, namu pārvaldnieki, atkritumu apsaimniekotāji un citi interesenti.

 Semināra prezentācijas: