Dabas resursu nodokļa likums
Atkritumu apsaimniekošanas likums
Iepakojuma likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums

Ministru kabineta noteikumi iepakojuma apsaimniekošanas jomā

Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumi Nr.480 “Noteikumi par atbrīvojuma piemērošanu no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiemu”
Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumi Nr.983 „Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā”
Ministru kabineta 2002.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.140 “Iepakojuma klasifikācijas un marķēšanas noteikumiu”
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1281 „No bioplastmasas un oksi-sadalāmās plastmasas izgatavota iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu marķēšanas kārtība un uz šā iepakojuma un galda traukiem un piederumiem norādāmā informācija (marķējums) par materiālu veidu”
Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr.414 “Noteikumi par depozīta sistēmas piemērošanu atkārtoti lietojamam iepakojumamu”
Ministru kabineta 2011.gada 27. septembra noteikumi Nr.736 “Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikumsu”

Ministru kabineta noteikumi videi kaitīgu preču apsaimniekošanas jomā

Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr. 64 Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm
Ministru kabineta 2011.gada 21. jūnija noteikumi Nr.485 “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”
Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”
Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”
Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.139 “Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu”

Ministru kabineta noteikumi elektroiekārtu apsaimniekošanas jomā

Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumi Nr.64 „Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm”
Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumi Nr.388 „Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”
Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumi Nr.331 „Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrācijas kārtība un samaksas kārtība par datu uzturēšanu”
Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr.84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās”
Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumi Nr.404 „Dabas resursu nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība un kārtība, kādā izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju”