Jaunumi 2022 /

Iepirkums: Īsfilmas “Izsmēķa ceļš”  izgatavošanas pakalpojumi

Atpakaļ

Nolikums

Pielikums Nr. 1: Pieteikums

Pielikums Nr. 2: Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr. 3: Tehniskais piedāvājums

Pielikums Nr. 4: Finanšu piedāvājums

Pielikums Nr. 5: Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1. Atsauce uz projektu:

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”

(LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

SIA “Zaļā josta”, Reģ.Nr. 40003600046. Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004

3. Iepirkuma pakalpojuma apraksts un iepirkuma numurs.

“Īsfilmas “Izsmēķa ceļš” izgatavošanas pakalpojumi”

Iepirkuma Nr. ZJ 2022/03/ LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE

Plānotais aktivitāšu laiks –16 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža (vai līdz 29.04.2022) – atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.

4. Pretendentu atlases kritēriji.

4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā kā SIA,

4.2. Pretendentam ir vismaz 3 gadu iepriekšēja pieredze informatīvi, izglītojošo materiālu izstrādē (video, audio reklāmu izstrāde, grafiski noformēta informācija, raidījumi par zaļo domāšanu, vidi, ilgtspēju, un atkritumu apsaimniekošanu, podkāstu, drukāto mediju un citu reklāmas materiālu sagatavošana), video klipu veidošanā, sadarbība ar influenceriem (tiek ņemta vērā pieredze sākot no 2019.gada).

4.3. Pretendents apliecina un apraksta vismaz 3(trīs) līdzīgu pasūtījumu izpildi sākot no 2019.gada. Pieredze tiek apliecināta, aizpildot veidlapu (Pielikums Nr. 5).

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemākā cena

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004) vai sūtot pa pastu – Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004 vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu aija.caune@zalajosta.lv

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 23.decembris, plkst. 12:00.

8.Kontaktpersona.

Aija Caune tel. nr. 67808112; e-pasts: aija.caune@zalajosta.lv