Jaunumi 2022 /

Iepirkums: Socioloģiskais pētījums un novērtējuma ziņojuma sagatavošana par smēķētāju uzvedību un tabakas izstrādājumu  lietošanas paradumiem un piegružošanu publiskās vietās Latvijā

Atpakaļ

1. Atsauce uz projektu:

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”

(LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras.

2. Finansējuma saņēmējs, kas plāno iepirkumu:

SIA “Zaļā josta”, Reģ.Nr. 40003600046. Adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004

3. Iepirkuma priekšmets / preces, pakalpojuma vai būvdarbu apraksts un iepirkuma numurs.

Iepirkuma Nr. ZJ 2022/02/ LIFE20 IPE/LV/000014 LIFE

Veikt socioloģiska pētījuma pakalpojuma iepirkumu un Novērtējuma ziņojuma sagatavošanu par smēķētāju uzvedību un tabakas izstrādājumu  lietošanas paradumiem un piegružošanu publiskās vietās Latvijā

Izmantojot kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīzes metodes,   pētījuma rezultātā nepieciešams saņemt atbildes uz šādiem jautājumiem:

  • kādi ir smēķētāju uzvedības paradumi, īpaši smēķējot publiskās vietās un izpētot smēķētāju paradumus;
  • instrumenti, kas smēķētājus uzrunātu un liktu mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, ko skar Direktīvas 2019/904 tvērums;
  • visvairāk piegružoto publisko vietu tipi aptaujāto skatījumā, katram izstrādājot ieteikumus uzvedības maiņai;
  • kuri ir tie gadījumi, kad izsmēķi nonāk dabā, un nevis atkritumu konteinerā, un kas tam ir pamatā.

Aptaujas mērķauditorija

Pakalpojuma sniedzējam ir jāveic mērķa grupas (Latvijas iedzīvotāju smēķētāju vecumā 18+) interneta veicot interneta aptauju (kopā iegūtas vismaz 500 derīgas (smēkētāju) anketas, un iegūto datu salīdzinošo analīzi sadalījumā pēc dažādām sociāldemogrāfiskajām pazīmēm (dzimums, vecums, augstākā iegūtā izglītība, sarunvaloda ģimenē,  dzīvesvieta (Rīga, cita pilsēta, novads, plānošanas reģions), dzīvesvieta (pilsēta vai lauku teritorija),  personīgie ienākumi), lai noskaidrotu smēķētāju uzvedības paradumus, īpaši smēķējot publiskās vietās; noskaidrotu mērķgrupas viedokļus par visvairāk piegružotajiem publisko vietu tipiem; identificētu instrumentus, kas smēķētājus uzrunātu un liktu mainīt savus paradumus, lai mazinātu izsmēķu piegružojumu dažādās to lietošanas publiskās vietās, ko nosaka Direktīva 2019/904; Aptaujā  aptaujas jautājumu skaits – līdz 15.

Anketēšanas ietvaros nepieciešams nodrošināt reprezentatīvu izlasi.

Plānotais aktivitāšu laiks –16 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža

Ar pilnu iepirkuma tehnisko specifikāciju var iepazīties šeit.

4. Pretendentu atlases kritēriji.

4.1. Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu pētījumu veikšanā (no 2019.gada), kuros izmantotas gan kvalitatīvās gan kvantitatīvās pētījuma metodes. Savā iesniegtajā piedāvājumā Pretendents norāda un apraksta šos pētījumus.

4.2. Pakalpojuma līguma nodrošināšanā Pretendenta norādītajam projekta vadītājam un galvenajam pētniekam ir jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzīgu šim iepirkumam pētījumu veikšanā no 2019.gada, un vismaz maģistra grāds sociālo zinātņu jomā. Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda  pētnieka vārdu, izglītību, un pieredzi.

5. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji.

Zemākā cena

6. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un veids.

Pieteikuma forma atrodas šeit.

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004) vai sūtot pa pastu – Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004 vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu aija.caune@zalajosta.lv

7. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 23.decembris, plkst. 12:00.

8.Kontaktpersona.

Aija Caune tel. nr. 67808112; e-pasts: aija.caune@zalajosta.lv