Jaunumi 2014 /

Izglītojošs seminārs „Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā”

Atpakaļ

Skolēnu rudens brīvdienās Laidzes pamatskolā Izglītības darbinieku biedrība „Skolas soma” un SIA „Zaļā josta” aicināja Talsu novada izglītības iestāžu darbiniekus piedalīties informatīvi izglītojošā seminārā „Teorija, prakse, pieredze vides izglītībā”. Semināra mērķis bija pilnveidot izglītības iestāžu pedagogu zināšanas par tēmu „Atkritumi”, lai veicinātu aktīvāku sabiedrības, tostarp skolēnu, iesaistīšanos reģionālajā dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībā.

Nevienam īpaši nav jāpaskaidro, kas ir atkritumi un kur tie rodas. Bet ne visi ir pietiekami informēti par kaitējumu, ko tie nodara videi, ja netiek pareizi apsaimniekoti. Bieži vien mums ir grūti sasaistīt atkritumus arī kā izejvielas jaunu priekšmetu izgatavošanai, tādējādi ietaupot dažādus resursus, kuru neracionāla lietošana veicina kā resursu izsīkumu, tā globālās klimata izmaiņas. Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem draudiem mūsu videi. Novērojumi rāda, ka pieaug gaisa vidējā temperatūra. Rezultātā kūst ledāji un paaugstinās vidējais pasaules okeāna līmenis. Pēdējo 150 gadu laikā vidējā temperatūra Eiropā pieaugusi apmēram par 1ºC. Ir apsvērumi, ka paātrinātās klimata pārmaiņas rada cilvēka darbība, tai skaitā arī mūsu pašu radītie atkritumi. Tāpēc ikvienam sabiedrības loceklim ir svarīgi saprast vides problēmu cēloņus un izraisītās sekas, kā arī apzināties savu lomu lēmumu pieņemšanā tālākai aktīvai rīcībai, kam par pamatu kalpo vides izglītība. Un, kā norādīts Izglītības un Zinātnes ministrijas pieņemtajās vadlīnijās, vides izglītībai jāsekmē problēmu risināšanas prasmju (problēmu definēšana, alternatīvu risinājumu izvirzīšana, iespējamo risinājumu izvērtēšana un izvēle, risinājumu ieviešana dzīvē un rezultātu novērtēšana) attīstīšana skolēniem. Tāpēc ir svarīgi būtiski paaugstināt izglītības iestāžu audzēkņu informētības un zināšanu līmeni gan par klimata pārmaiņām, gan to potenciālo ietekmi uz Latviju un pasauli kopumā.

Kā viens no klimata pārmaiņu mazinošajiem faktoriem ir atkritumu pareiza apsaimniekošana. Tas nosaka nepieciešamību cilvēkiem iesaistīties klimata izmaiņu cēloņu analīzē un iespējamo risinājumu meklēšanā, motivējot mainīt savus ieradumus uz videi draudzīgu lēmumu pieņemšanu un ikviena rīcību ikdienā kā skolā, tā mājās. Tālākā rīcība skolēnu pareizas izpratnes veidošanā lielā mērā atkarīga no pedagogu zināšanām, gatavības darboties un viņu iniciatīvas. Tāpēc semināra galvenās tēmas, ko piedāvāja „Zaļā josta”, bija:

1. Atkritumi – to ietekme uz vidi un cilvēku veselību. Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Latvijā un Piejūras atkritumu apsaimniekošanas reģionā

2. Praktiski risinājumi atkritumu samazināšanā un dabas resursu taupīšanā skolā

Semināra ietvaros pedagogi varēja apmeklēt arī jauno poligonu «Janvāri» Talsu rajona Laidzes pagastā, kura apsaimniekošanu veic atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra». Poligona apmeklējumā pedagogi iepazinās, kā praktiski notiek iedzīvotāju sašķiroto atkritumu pāršķirošana uz modernas šķirošanas iekārtas, saķīpošana pa atkritumu veidiem transportēšanai uz pārstrādes rūpnīcām. Fakts, ka daudzi semināra apmeklētāji nebija informēti par visiem atkritumu veidiem, kurus var izmest dalīto atkritumu konteineros Talsu novadā, liecināja par pasākuma lietderību. Efektīva rezultāta iegūšanas pamatā ir visu iedzīvotāju informēšana par piedāvātās sistēmas iespējām, lietderību un sagaidāmo rezultātu.

Savukārt SIA „Zaļā josta” pārstāvji bija pārsteigti par to aktivitāti, kas notika Laidzes pamatskolā. Neskatoties uz skolēnu brīvdienām, tajā bija dzirdamas bērnu čalas. Viņi strādāja izziņu rosinošās un videi draudzīgās nodarbībās – I. Ziedoņa „Krāsainās pasakas ” lasījumos, rokdarbos, muzicēšanā, kustību rotaļās, piedalījās interesantās, izglītojošās ekskursijās un atpūtas braucienā.

Izsakām sirsnīgu pateicību Laidzes pamatskolas direktorei Baibai Burkhardtei ar kolektīvu, Izglītības darbinieku biedrības “Skolas soma” valdes priekšsēdētājai M. Meževičai un biedrības pārstāvjiem Antrai Gārbenai, Sanitai Ziemelei par kopīgi organizēto semināru un laipno uzņemšanu. Izsakām pateicību arī semināra dalībniekiem, kuri izrādīja interesi un apmeklēja semināru.