Jaunumi 2014 /

Kursi „Par iepakojuma materiāla, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču svara apliecinošiem uzskaites dokumentiem”

Atpakaļ

2009. gada otrajā pusē no septembra līdz pat decembra vidum SIA „Zaļā josta” rīkoja informatīvo kursu ciklu līgumpartneriem „Par iepakojuma materiāla, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču svara apliecinošiem uzskaites dokumentiem”. Kopumā tika rīkotas 10 kursu nodarbības 10-15 cilvēku lielās grupās. Visi SIA „Zaļā josta” līgumpartneri tika aicināti apmeklēt kursus bez maksas.

Atšķirībā no tradicionāli rīkotajiem SIA „Zaļā josta” semināriem, kursi tika rīkoti ar mērķi sniegt maksimāli individuālu apmācību un skaidrojumu katram kursu dalībniekam un censties rast atbildes uz katra dalībnieka neskaidrajiem jautājumiem. Šādi tika veicināta SIA „Zaļā josta” līgumpartneru izpratne par nozares juridisko regulējumu un pareiza saistošās dokumentācijas kārtošana un uzskaite uzņēmumā.

Kursu darba programma

Velga Vilciņa, biedrības „Latvijas Zaļā Josta” valdes priekšsēdētāja

Normatīvie akti, kas reglamentē darbības ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu

Kursu ievadā tika apskatīti galvenie reglamentējošie normatīvie akti darbībā ar iepakojuma un videi kaitīgo preču atkritumu uzskaiti un apsaimniekošanu. Tika skaidrota dabas resursu nodokļa piemērošanas kārtība un aktuālākās izmaiņas Dabas resursu nodokļa likumā.

Inga Belmane, SIA „Revicom” auditors

Videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtība

Kursu ietvaros liela nozīme tika veltīta videi kaitīgu preču atkritumu, iepakojuma un vienreizlietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmu auditēšanas kārtībai pēc MK noteikumiem Nr. 631. Kursu dalībnieki uzzināja par auditēšanas kārtību un prasībām komersanta piemērotajai videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanas sistēmas darbībai un atbilstībai normatīvajiem aktiem saistībā ar uzskaiti, nodokļa aprēķināšanai izmantotiem apjomiem un klasifikācijai pa materiālu veidiem un kategorijām. Tā kā tieši atkritumu uzskaite visbiežāk izraisa neskaidrības, lektors analizēja visbiežāk pieļautās un audita laikā konstatētās nepilnības un norādīja, kā izvairīties no to pieļaušanas uzņēmumā.

Ilva Pūliņa, kvalitātes vadības sistēmu/pašvērtējuma auditors, LISC eksperts

Iepakojuma materiāla veida un svara vai videi kaitīgu preču svara apliecinošie uzskaites dokumenti un tajos iekļaujamā informācija

Kursu noslēguma daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar dokumentiem, kurus uzņēmums var izmantot par grāmatvedības attaisnojošiem dokumentiem videi kaitīgu preču atkritumu, izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu veida un svara noteikšanai. Tika demonstrēta pareiza apliecinošo uzskaites dokumentu aizpildīšanas kārtība un uzskaite.

Kursu noslēgumā visiem kursu dalībniekiem tika uzdoti praktiski uzdevumi, lai pārbaudītu un nostiprinātu kursu ietvaros iegūtās zināšanas. Pēc katra lektora prezentācijas tika analizēti dalībnieku uzdotie un laikus iesūtītie jautājumi.

Pēc kursu apmeklējuma visi dalībnieki saņēma SIA „Zaļā josta” apstiprinātu sertifikātu.