“Zaļā josta” darbības shēma

Par mums “Zaļā josta” darbības shēma

Klikšķiniet uz shēmas elementiem, lai uzzinātu vairāk!

Otrreizējo izejvielu savācēji

“Zaļā josta” ir noslēgts sadarbības līgums ar specializētajiem otrreizējo izejvielu savākšanas uzņēmumiem visā Latvijas teritorijā par regulāru izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apjomu savākšanu reģenerācijai. “Zaļā josta” no klientu veiktajiem maksājumiem finansē otrreizējo izejvielu savākšanas izmaksas, nodrošinot, ka ar sadarbības partneru starpniecību tiek savākts un nogādāts pārstrādei MK noteikumos paredzētais katra otrreizējā materiāla īpatsvars. Šādā veidā “Zaļā josta” līdzfinansē otrreizējo izejvielu savākšanu gan no iedzīvotājiem, attīstot atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūru Latvijā, gan no juridiskām personām un ražotnēm, nodrošinot efektīvu kvalitatīvu otrreizējo izejvielu atgūšanu.

Otrreizējo izejvielu pārstrādātāji

“Zaļā josta” ir noslēgts sadarbības līgums ar specializētajiem otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmumiem Latvijā un tuvējās kaimiņvalstīs. Uz līguma pamata šie partneruzņēmumi veic “Zaļā josta” klientu radītā izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu atkritumu pārstrādi otrreizējās izejvielās, nodrošinot MK noteikumos paredzēto reģenerācijas normu izpildi. “Zaļā josta” līdzfinansē otrreizējo izejvielu pārstrādes procesu, kā arī investē sistēmas pilnveidē, jaunu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanā un otrreizējo izejvielu pārstrādes objektu izveidē. Rezultātā no “Zaļā josta” klientu veiktajiem maksājumiem tiek pastarpinātā veidā sekmēta otrreizējo izejvielu pārstrādes nozares attīstība Latvijā, veicinot jaunu darba vietu radīšanu un vērtīgu resursu neaizplūšanu ar ārvalstīm.

DRN maksātājs

Dabas resursu nodokļa likums nosaka, ka juridiskās personas, kas pirmās Latvijas Republikas teritorijā:

  1. realizē preces iepakojumā;
  2. savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto iepakojumā iegādātas preces;
  3. sniedzot pakalpojumu, pievieno izstrādājumam iepakojumu, un šis iepakojums pēc pakalpojuma sniegšanas nonāk pie pakalpojuma saņēmēja;
  4. sabiedriskajā ēdināšanā un mazumtirdzniecībā realizē vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus;
  5. realizē, vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto videi kaitīgas preces (eļļas, riepas, akumulatorus, baterijas u.c.);
  6. realizē vai arī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmanto elektriskās vai elektroniskās iekārtas,

kļūst par dabas resursu nodokļa (DRN) maksātājiem. DRN maksātāja pienākums ir veikt izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu plūsmas uzskaiti uzņēmumā un maksāt par tām nodokli. “Zaļā josta” nodrošina DRN maksātājiem alternatīvu iespēju – noslēdzot apsaimniekošanas līgumu ar “Zaļā josta”, saņemt atbrīvojumu no DRN un rezultātā ievērojami ietaupīt.

Pēc līguma noslēgšanas “Zaļā josta” klienti regulāri iesniedz atskaites par realizētajiem izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apjomiem un veic apsaimniekošanas pakalpojumu apmaksu atbilstoši līgumā noteiktiem tarifiem. Veiktos maksājumus “Zaļā josta” novirza otrreizējo izejvielu savākšanai un pārstrādei, sabiedrības vides izglītībai, atkritumu šķirošanas un pārstrādes infrastruktūras attīstībai, otrreizējo izejvielu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanai Latvijā, kā arī vispārīgai atkritumu apsaimniekošanas nozares pilnveidei valsts mērogā.

“Zaļā josta”

SIA “Zaļā josta” veic klientu radītā izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, kas sniedz uzņēmumiem 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas. Sadarbojoties ar SIA “Zaļā josta”, uzņēmums ne tikai izpildīs likumā noteiktās prasības, bet arī iegūs videi draudzīga un atbildīga uzņēmuma publicitāti, savukārt uzņēmuma grāmatveži atvieglos savu darbdienu un būs informēti par visām aktualitātēm nozarē.

SIA “Zaļā josta” nodrošina visu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību, koordinējot atkritumu plūsmas reģenerāciju un valsts noteikto apsaimniekošanas prasību izpildi. “Zaļā josta” veic nozīmīgu darbu sabiedrības vides izglītībā, veicinot tīru un sakoptu Latvijas vidi un atbildīgu uzņēmējdarbību tajā.

Kontrolējošās valsts institūcijas

“Zaļā josta” darbojas striktā atbildīgo valsts institūciju uzraudzībā, regulāri iesniedzot pārskatus par savu darbību, ietverot izsmeļošu informāciju par klientu realizēto izlietotā iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apjomiem, kā arī sniedzot atskaites par reģenerācijas normu izpildi, realizējot otrreizējo izejvielu pārstrādi.
Lai “Zaļā josta” būtu tiesīga nodrošināt saviem klientiem 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas, uzņēmumam ir jāizpilda virkne normatīvo aktu, MK noteikumu un likumu prasību, kā arī regulāri jāiesniedz atskaites un pārskati uzraugošajām institūcijām.

Pašvaldības

“Zaļā josta” sadarbojas ar pašvaldībām, kopīgi padarot atkritumu šķirošanas infrastruktūru pieejamāku iedzīvotājiem un motivējot aizvien vairāk cilvēku iesaistīties dalītā atkritumu vākšanā. Sadarbībā ar pašvaldībām, “Zaļā josta” rīko dažādus izglītojošus un informatīvus pasākumus, seminārus un organizē vieslekcijas, veicinot atbildīgo institūciju un iedzīvotāju izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību.

Iedzīvotāji

“Zaļā josta” regulāri īsteno dažādus izglītojošus, informatīvus un līdzdalības projektus, izglītojot sabiedrību vides jautājumos un motivējot šķirot atkritumus – tādējādi nodrošinot otrreizējo izejvielu reģenerācijas sistēmas kompleksu darbību. Nozīmīgs darbs tiek veikts ar juridiskām personām, rīkojot kursus un seminārus par pareizu iepakojuma, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu plūsmas uzskati uzņēmumos. Savukārt ar dažādu izbraukumu pasākumu, skolēnu konkursu un praktisko otrreizējo izejvielu vākšanas kampaņu palīdzību “Zaļā josta” iesaista dažādas sabiedrības grupas atkritumu šķirošanā, otrreizējo izejvielu vākšanā un dabas resursu taupīšanā, veicinot sabiedrības vides apziņas celšanu.