Datu aizsardzības un privātuma politika

Privātums un sīkdatnes

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir teksta datne, kas tiek nosūtīta uz jūsu ierīci tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā. Tīmekļa vietne saglabā jūsu ierīcē sīkdatnes. Turpmākajās apmeklējuma reizēs, sīkdatnes tiek nosūtītas uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Zalajosta.lv tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai:

 • atcerētos vai esat jau piekritis tam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes;
 • analizētu apmeklētāju darbības tīmekļa vietnē (pieslēguma laiku, ilgumu, skatītākās sadaļas);
 • atpazītu vai tiek izmantots JavaScript;
 • izmantotu Google AdWords pakalpojumus.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai jūs jebkādā veidā identificētu personiski, un dati par jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Sīkdatnes tiek izmantotas tikai un vienīgi tam mērķim, kas norādīts šajā privātuma un sīkdatņu politikas raksturojumā.

Google Analytics

Zalajosta.lv vietnē ir uzstādītas “Google” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir Zalajosta.lv vietnes satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.google.com/analytics/terms/us.html (angļu valodā).

Ja jūs nevēlaties, lai Zalajosta.lv iegūtu informāciju par jūsu aktivitātēm šajā vietnē, jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on papildrīks (https://support.google.com/analytics/answer/181881). Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

Kā izdzēst sīkdatnes?

Jums ir iespēja sīkdatnes izdzēst. Plašāk lasiet šeit: aboutcookies.org. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir jūsu ierīcē, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.


Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai (datu subjektam) par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, ko veic SIA “Zaļā josta”, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA “Zaļā josta”, reģistrācijas numurs: 40003600046, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004.

Esam izlietotā iepakojuma un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas organizācija ar tiesībām saviem līgumpartneriem, dabas resursu nodokļa maksātājiem, nodrošināt iespēju iesaistīties mūsu apsaimniekošanas sistēmās un iegūt 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties pa tālruni 67607880 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@zalajosta.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati var tikt vākti no klienta, no klienta pakalpojumu izmantošanas un no ārējiem avotiem, piemēram, publiskajiem un privātajiem reģistriem vai trešajām pusēm. Personas datu kategorijas, kuras mēs lielākoties, bet ne tikai, vācam un apstrādājam, ir:

 • Identifikācijas un izpētes dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods.
 • Kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa telefona numurs.
 • Saziņas dati, kas tiek vākti, kad klients sazinās ar mums telefoniski, vizuālie un/vai audioieraksti, e-pasts, ziņas un citi saziņas līdzekļi, piemēram, sociālie mediji, dati, kas iegūti, klientam apmeklējot mūsu tīmekļa vietni vai sazinoties citos mūsu kanālos, lietojamo ierīču dati.
 • Dati par piedalīšanos mūsu spēlēs un akcijās, piemēram, iegūtie punkti, spēlēs vai akcijās iegūtās balvas.

Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu Privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo Privātuma politiku.

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktajām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Apmeklējot mūsu interneta vietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu īpašums un vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

4.1. Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumu par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu, videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanu noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai.

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt atbilstošu maksājumu aprēķinu saskaņā ar Jūsu sniegtām atskaitēm, nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums par pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos, atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, adrese (pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs un e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) Līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības

regulas[1] 6.panta pirmās daļas b punkts);
b) Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās

daļas c punkts);

c) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, Jūs kā klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana.

4.2. Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz klientu identifikāciju, izpēti un pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde.

Šī nolūka ietvaros mums ir jāpilda “Dabas resursu nodokļa” likuma prasības, “Par grāmatvedību”, likuma “Par nodokļiem un nodevām”, “Arhīva likuma” prasības un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: Klienta, klienta pārstāvja, kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) Juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts).

4.3. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalību mūsu organizētās izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: Klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);

b) līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);

c) pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga ziņu saņemšanas. To varat izdarīt šādi: (a) sekojot norādījumiem par atteikšanos attiecīgajā mārketinga ziņojumā; (b) sazinoties ar mums pa e-pastu: info@zalajosta.lv.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka arī tad, ja atsakāties no mārketinga ziņu saņemšanas, joprojām varat saņemt administratīvas ziņas, piemēram, paziņojumus par neiesniegtām atskaitēm, nenomaksātiem rēķiniem, informāciju par elektronisko atskaišu sistēmu, informāciju par izmaiņām sadarbības līgumā, informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē sadarbības līgumā noteikto saistību izpildi, informāciju par līguma pārtraukšanu.

4.4. Trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana

Likumīgās nepieciešamības gadījumā mums var būt nepieciešamība izpaust Jūsu informāciju Kontroles dienestiem (piemēram, Valsts vides dienestam), Valsts ieņēmumu dienestam, tiesu izpildītājiem un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts), piemēram, valsts iestāžu pieprasījums par līgumpartneru datiem, parādu piedziņas nodrošināšanai.

4.5. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošināt pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.
Trešo pušu sistēmas, ko izmantojam pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai:

-Google inc. rīki Google Analytics, vairāk par šo rīku sniegto pakalpojumu noteikumiem un to privātuma politiku var iepazīties interneta vietnē: Google Analytics privātums https://policies.google.com/privacy?hl=lv un noteikumi https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

a) Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, lai Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji/tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3) valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē mēs izvēlamies?

Mēs veicam pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs sadarbojamies ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

 1. 1)  auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 2. 2)  IT infrastruktūras, datu bāzes tehniskais uzturētājs;
 3. 3)  citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties. Tad attiecīgas izmaiņas tiek veiktas arī šajā dokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noilgumu, civiltiesībām u.tml.). Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

a) personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

b) personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

c) datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Tiesības veikt pārbaudi, lai noteiktu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, gadījumos, kad pārzinim ar likumu aizliegts sniegt datu subjektam informāciju un saņemts attiecīgs iesniegums no datu subjekta, ir Valsts datu inspekcijai (FPDAL 29.pants). Mēs respektējam Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, būs iespējams, tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

a) iesniedzot attiecīgu Pieprasījumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, katru darba dienu no plkst. 9-17;

b) iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004.

c) iesniedzot attiecīgu pieprasījumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: info@zalajosta.lv, ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Datu subjekta pieprasījuma veidlapu ir atrodama mūsu mājas lapā, sadaļā “Datu aizsardzības sistēma”. Saņemot Jūsu Pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmsituāciju un Jūs uzskatāt, ka mēs pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā (http://www.dvi.gov.lv/lv/datu- aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Papildus vēlamies Jūs informēt par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi:

1) Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

4) no Jums, veicot autorizāciju elektroniskajā atskaišu sistēmā;

7) tīmekļa vietnē www.zalajosta.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);

8) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, pārbaudot Jūsu tiesības pārstāvēt komercsabiedrību (firmas.lv u.c.).

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu datus mēs neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.

Lejuplādēt privātuma politiku .pdf formātā