Jaunumi 2022 /

Ražotājiem būs jāuzņemas atbildība par cigarešu filtriem

Atpakaļ

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 5. jūnija direktīvas 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu 8. panta 1. punkta, 8. punkta un 9. punkta prasību pārņemšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbilstoši Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumam, ir izstrādāts un pašlaik ir saskaņošanas procesā Ministru Kabineta noteikumu projekts “Ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu plastmasu saturošiem izstrādājumiem darbības noteikumi”, kurš, stājoties spēkā, uzliks par pienākumu ražotājiem pašiem izveidot vai iesaistīties izveidotā ražotāju paplašinās atbildības sistēmā (turpmāk RAS). Gaidāmās izmaiņas attiecināmas uz virkni vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem un plastmasu saturošiem zvejas rīkiem, kas nozīmēs papildu izdevumus to ražotājiem.

Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums nosaka, ka ražotājiem, kas laiž tirgū mitrās salvetes, balonus un plastmasu saturošus zvejas rīkus, no 2024. gada 31. decembra ir jāizveido RAS vai arī jāpiedalās RAS sistēmā, lai būtu nodrošināta šo plastmasu saturošo izstrādājumu uzskaite un to radīto atkritumu atbilstoša apsaimniekošana. Minētās izmaiņas vēl ātrāk skars tabakas izstrādājumu ražotājus – tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ir jāizveido vai jāpiedalās RAS jau no 2023. gada 5. janvāra.

Turpmāk RAS komersantam būs jānodrošina plastmasu saturošu izstrādājumu radītā piegružojuma savākšana un savākto atkritumu apsaimniekošana, izmaksu segšana pašvaldībai par publiskās vietās veiktu plastmasu saturošu izstrādājumu vides piegružojuma savākšanu un savākto atkritumu apsaimniekošanu, kā arī papildus jānodrošina šādu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas infrastruktūras izveide un uzturēšana, kā arī jāinformē patērētāji par plastmasas negatīvo ietekmi uz vidi.

Pašlaik valsī izveidotās RAS neapsaimnieko nevienu no nosauktajiem vienreizlietojamiem plastmasu saturošiem izstrādājumiem vai plastmasu saturošiem zvejas rīkiem. Kā arī šo izstrādājumu un rīku ražotājiem nav bijušas papildu izmaksas šādu RAS uzturēšanā.

SIA “Zaļā josta” ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE Waste To Resources IP “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju“ īstenošanu. Projekts tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 20 citiem nozares sadarbības partneriem.

SIA “Zaļā josta” projekta ietvaros piedalīsies divu aktivitāšu īstenošanā: projekta ietvaros kopā ar citiem sadarbības partneriem izvērtēs un izstrādās ieteikumus ražotāja atbildības sistēmas modeļa ieviešanai Latvijā attiecībā uz tabakas izstrādājumu ar filtriem, un filtriem lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ar mērķi panākt situācijas uzlabošanos un mazināt piesārņojumu no cigarešu izsmēķiem, meklēt piemērotākos risinājumus, kas motivē cilvēkus izmest cigarešu izsmēķus sadzīves atkritumu konteinerā. Projektā paredzēts pētīt patērētāju uzvedību un modelēt uzvedības maiņu, izveidojot preventīvu infrastruktūru divu pašvaldību pilotteritorijās un veikt visaptverošu sabiedrību uzrunājošu, izglītojošu un informējošu kampaņu.

LIFE integrētais projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras. Projekta galvenais mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu, ieviešot jaunus materiālu aprites pasākumus un samazinot ekonomikas ietekmi uz vidi un oglekļa pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021. – 2028. gadam noteiktos pasākumus.

SIA “Zaļā josta” kopējais projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir 301 009 euro, no šīs summas EK LIFE programmas finansējums ir 181 205 euro, Valsts reģionālās attīstības aģentūras valsts budžeta līdzfinansējums ir 90 603 euro un SIA “Zaļā josta” finansējums ir 30 201 euro

Uzziņai:

Kopumā Latvijā patēriņam 2019. gadā nodoti 1 900 miljoni cigarešu vienību, tādejādi vidēji radīto atkritumu daudzums no cigarešu filtriem ik gadu veido ~394 492 kg. Šobrīd visas Eiropas Savienības dalībvalstis strādā pie RAS tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, izstrādes un ieviešanas. Līdz šim Francija ir vienīgā dalībvalsts, kurā RAS tabakas izstrādājumiem ar filtriem un filtriem, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, ir izveidota un darbojas. Francija cīņu ar izsmēķu radīto vides piesārņojumu sākusi  1975. gadā, bet 2022. gada februārī apstiprināta valsts mēroga stratēģija vienreizlietojamo plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi mazināšanai, patēriņa mazināšanai un pārstrādes veicināšanai.