Jaunumi 2014 /

Seminārs „Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”

Atpakaļ

SIA „Zaļā josta” sadarbībā ar Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociāciju un piedaloties Vides Ministrijas pārstāvjiem organizē semināru

„Atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide un ieviešanas gaita Austrumlatgales reģionā”.

Seminārs norisināsies 2010. gada 7.decembrī plkst. 11.00 Rēzeknē, Rēzeknes pilsētas domes ēkā, Atbrīvošanas alejā 93. Uz semināru aicināti Pašvaldību deputāti un darbinieki, namu pārvaldnieki, atkritumu apsaimniekotāji un citi interesenti.

Semināra mērķis ir veicināt Reģionālā Atkritumu apsaimniekošanas plāna izpildē iesaistīto pušu izpratni un skaidrību par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas mērķiem, tuvākiem uzdevumiem, pienākumiem un atbildību un finansējuma avotiem sistēmas ieviešanā un attīstībā.

Semināra darba kārtība 

Pieteikšanās semināram

Lai pieteiktos dalībai seminārā, lūgums sazināties ar Velgu Vilciņu pa tālruni 29525682 vai sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi velga.vilcina@zalajosta.lv.

Seminārā apskatīto jautājumu izklāsts

Atkritumu apsaimniekošanas politiku Latvijā nosaka Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns un reģionālie atkritumu apsaimniekošanas plāni. Saskaņa ar valsts plānu Latvija tiek iedalīta 10 atkritumu apsaimniekošanas reģionos un Rīgas pilsētā. Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpst Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes, Viļānu, Kārsavas, Ludzas, Zilupes un Ciblas novadi.

Viens no plānu mērķiem ir novērst atkritumu rašanos, nodrošināt ievērojamu kopējo radīto atkritumu daudzumu samazināšanu, izmantojot labākas atkritumu rašanās novēršanas iespējas, labākos pieejamos tehniskos paņēmienus resursu izmantošanas efektivitātes palielināšanai un ilgspējīgākas patērētāju uzvedības veicināšanai. Nozīmīgs plāna mērķis ir apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšana līdz minimumam, atkritumu iznīcināšana vai apglabāšana cilvēku veselībai un videi drošā veidā.

Plāna darbības laikā būtiskākie sasniedzamie rādītāji ir

  • apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 75% no 1995 gadā apglabātā bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzuma;
  • izlietotā iepakojuma reģenerācija (pārstrāde) 2010. gadā ne mazāka kā 54% apmērā no saimnieciskā apritē esošā iepakojuma;
  • mājsaimniecību elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšana, līdz 2009.gada.1.janvārim savācot 4 kg izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu uz vienu iedzīvotāju.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu atkritumu radītājs ir ikviena fiziska, kā arī juridiska persona, kuras darbība rada atkritumus. Pašvaldību pienākums ir organizēt sadzīves atkritumu, tajā skaitā radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, organizēt atkritumu dalītu vākšanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionālajiem plāniem.

Seminārā tiks apskatīti arī jautājumi par atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi, par šķirošanas nepieciešamību un to pārstrādi, atkritumu apsaimniekošanas sistēmā iesaistīto pušu tiesībām, pienākumiem un atbildību. Tiks sniegts ieskats Austrumlatgales reģionālā plāna ieviešanas gaitā – sasniegtajiem rezultātiem un tuvākiem plāniem, kā arī iespējamo investīciju piesaisti plānoto mērķu sasniegšanai.