Slēdzot sadarbības līgumu ar SIA „Zaļā josta” par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku, videi kaitīgu preču un elektroiekārtu apsaimniekošanu, līgumam tiek pievienoti sekojoši noteikumi un kārtība.

Sadarbības partneru saistības

 1. Šie noteikumi ir izveidoti ar mērķi noteikt Līdzēju atbildību un saistības, tajā skaitā konfidencialitāti un EKO zīmes „Zaļā josta” izmantošanu, ko Līdzēji ar Līguma noslēgšanu ir apņēmušies pildīt.
 2. Termini:
  2.1. Atskaite – Atskaite par iepriekšējā ceturksnī Latvijas tirgū realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām elektrisko un elektronisko iekārtu vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu kategorijām, veidiem un to apjomiem, vai iepriekšējā mēnesī Latvijas tirgū realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām videi kaitīgo preču kategorijām, veidiem un to apjomiem;
  2.2. Atkritumi – Latvijas Republikas teritorijā savākto izlietotā iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku atkritumi, videi kaitīgo preču atkritumi, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
  2.3. Dienests – Valsts vides dienests;
  2.4. EKO zīme – EKO zīme „Zaļā Josta”;
  2.5. Izpildītājs – SIA „Zaļā Josta”;
  2.6. Kārtība – Izpildītāja tīmekļvietnē www.zalajosta.lv pieejamā „Dokumentu elektroniskā aprites sistēmas lietošanas noteikumi un dokumentu aprites kārtība”;
  2.7. Līdzēji – Izpildītājs un Pasūtītājs, kuri noslēguši Līgumu;
  2.8. Līgums – starp Izpildītāju un Pasūtītāju noslēgtais līgums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vai izlietotā iepakojuma, vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu;
  2.9. Reģistrs – Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs vai Bateriju vai akumulatoru ražotāju reģistrs;
  2.10. Pasūtītājs – juridiska vai fiziska persona, kura ar Izpildītāju ir noslēgusi Līgumu;
  2.11. Izlietotais iepakojums – Pasūtītāja Latvijas tirgū realizētais vai tā saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotais iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi.
  2.12. Videi kaitīgas preces – Pasūtītāja Latvijas tirgū realizētās vai tā saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotās videi kaitīgās preces.
  2.13. Elektriskās un elektroniskās iekārtas – Pasūtītāja Latvijas tirgū realizētās vai tā saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas.
 3. Izpildītāja tiesības un pienākumi:
  3.1. atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem un kārtībai iesniedz Pasūtītāja vietā kompetentajās valsts institūcijās ziņojumus un atskaites par Pasūtītāja Latvijas tirgū novietoto Līgumā norādīto Izlietoto iepakojumu vai Videi kaitīgu preču vai Elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem ar apsaimniekotajiem attiecīgajiem Atkritumu apjomiem;
  3.2. informē Pasūtītāju par Pasūtītāja iekļaušanu līgumā par videi kaitīgu preču atkritumu vai elektrisko un elektronisko iekārtu, vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu apsaimniekošanu, kas noslēgts ar Dienestu, kā arī par Pasūtītāja atbrīvošanu vai neatbrīvošanu no dabas resursu nodokļa samaksas, norādot Izpildīja iesnieguma numuru, kā arī preču vai iekārtu kategorijas, kurām atbrīvojums piemērots, un laikposmu, uz kādu atbrīvojums piešķirts;
  3.3 bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju ir tiesīgs nodot atsevišķu Līgumā norādīto Atkritumu apsaimniekošanas darbību izpildi apakšuzņēmējiem. Par visām apakšuzņēmēja darbībām, kā arī par Līguma izpildi, atbild Izpildītājs;
  3.4. Izpildītājam nav pienākuma veikt Līgumā noteikto Atkritumu savākšanu Pasūtītāja saimnieciskās darbības īstenošanas vietās (ražotnēs, tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietās, utt.);
  3.5. bez atsevišķas saskaņošanas ar Pasūtītāju ir tiesīgs pilnvarot Līgumā noteikto pienākumu vai darbību izpildei ikvienu no saviem darbiniekiem;
  3.6. nav atbildīgs par Reģistra pārvaldnieka vai turētāja nepienācīgu informācijas kontroli vai un to pasākumu ieviešanu, kādi varētu būt nepieciešami, lai Reģistra turētājs novērstu informācijas nonākšanu pie trešajām personām. Izpildītājam nav pienākuma gādāt par to, lai Reģistra turētājs aizsargātu Pasūtītāja datus no nonākšanas pie trešajām personām (ieskaitot Reģistra pārvaldnieka vai turētāja biedru organizācijas);
  3.7. iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju, ir tiesīgs uzdot zvērinātam revidentam vai sertificētam ekspertam veikt Pasūtītāja atskaišu un maksājumu pārbaudi par pēdējo saimnieciskās darbības gadu.
 4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:
  4.1. reģistrēties Reģistrā ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecas) dienas pirms tiek uzsākta Līgumā noteikto Atkritumu apsaimniekošana. Ja Pasūtītājs 45 dienas pirms brīža, no kura uzsākama Līgumā noteikto Atkritumu apsaimniekošana, nav reģistrēts attiecīgajā reģistrā, Izpildītājs šādā gadījumā nekādā veidā negarantē un nav atbildīgs par to, vai Dienests pieņems labvēlīgu lēmumu par Pasūtītāja atbrīvošanu no dabas resursu nodokļu samaksas (ja attiecināms). Līdz brīdim, kamēr Pasūtītājs ir izpildījis šajā punktā minēto nosacījumu par reģistrēšanos Reģistrā, Pasūtītājam nerodas nekādas prasījuma tiesības pret Izpildītāju noslēgtā Līguma sakarā;
  4.2. nodod Izpildītājam Reģistrā pieprasīto informāciju, arī ja Pasūtītājs ir noteicis attiecīgo informāciju par komercnoslēpumu vai apņēmies to neizpaust (ja attiecināms);
  4.3. iesniedz Izpildītājam Atskaites vai citas no Līguma izrietošās atskaites un ziņojumus, veic maksājumus saskaņā ar Līgumu un Kārtību, kā arī pēc Izpildītāja pieprasījuma iesniedz citu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei;
  4.4. ir atbildīgs par Atskaitēs, kā arī citos iesniegtajos dokumentos norādītās informācijas pareizību un patiesumu. Ja sniegtie dati vai informācija ir neprecīza vai nepilnīga, kā rezultātā iestājas Izpildītāja vai Pasūtītāja normatīvajos aktos noteiktā atbildība, tad atbildību par šādu pārkāpumu uzņemas Pasūtītājs;
  4.5. uzņemas pilnu atbildību par Pasūtītāja pilnvarotās personas vai darbinieku Līguma ietvaros veiktajām darbībām un apmaksā rēķinus, kas izrakstīti, pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarotās personas aizpildītajām Atskaitēm;
  4.6. maksāt normatīvajos aktos noteikto dabas resursa nodokli laika periodā, kad starp Dienestu un Izpildītāju nav noslēgts līgums par videi kaitīgu preču atkritumu vai  elektrisko un elektronisko iekārtu, vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu apsaimniekošanu;
  4.7. pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāja intereses atbrīvojuma no dabas resursu nodokļu samaksas par attiecīgā Atkritumu veida (videi kaitīgu preču atkritumu vai elektrisko un elektronisko iekārtu, vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu) saņemšanā un apņemas iesniegt visu šim nolūkam nepieciešamo informāciju Izpildītāja noteiktos termiņos;
  4.8. pilnvaro Izpildītāju Līguma darbības laikā savā vietā iesniegt attiecīgajās valsts institūcijās un attiecīgajos reģistros (ja attiecināms) informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai iesniegt atskaites un ziņojumus par Latvijas tirgū novietotajiem Līgumā norādītajiem un apsaimniekotajiem Atkritumu veidiem (videi kaitīgu preču atkritumu vai elektrisko un elektronisko iekārtu, vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu);
  4.9. ievēro Izpildītāja ieteikumus un rekomendācijas Līgumā noteiktā izlietotā iepakojuma apsaimniekošanā un uzskaitē.
 5. Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs aprēķina Pasūtītāja plānotos Līgumā noteiktos Izlietotā iepakojuma vai Videi kaitīgu preču vai Elektrisko un elektronisko iekārtu veidus un apjomus nākamajam gadam, ņemot vērā Pasūtītāja Atskaitēs uzrādītos datus par iepriekšējā laika periodā Latvijas tirgū realizēto vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto Līgumā noteikto Izlietotā iepakojuma vai Videi kaitīgu preču vai Elektrisko un elektronisko iekārtu veidu.
  5.1. Gadījumā, ja Pasūtītāja plānotie Līgumā noteiktie izlietotā iepakojuma vai Videi kaitīgu preču vai Elektrisko un elektronisko iekārtu veidu apjomi nākamajā gadā atšķirsies no iepriekšējā gada apjoma par vairāk kā 20% (divdesmit procenti), tad Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju līdz kārtējā gada decembra mēnesim;
  5.2. Slēdzot Līgumu, plānotie Līgumā noteiktie izlietotā iepakojuma vai Videi kaitīgu preču vai Elektrisko un elektronisko iekārtu veidi un to apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz Pasūtītāja anketā norādītajiem datiem.
 6. Līdzēju atbildība:
  6.1. ja Izpildītājs kalendārā gada ietvaros nenodrošina vides aizsardzības normatīvajos aktos noteikto attiecīgo atkritumu savākšanas, pārstrādes un reģenerācijas normu izpildi, tad Izpildītājs ir atbildīgs par uzņemtā pienākuma neizpildi vai nepilnīgu izpildi;
  6.2. Līdzēji ir atbildīgi par zaudējumiem, ko tie ir nodarījuši otram Līdzējam savu saistību nepienācīgas izpildes rezultātā;
  6.3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas apstākļu, kurus nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļi ietver sevī noteikumus, kas ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības, piemēram, dabas katastrofas, masu nemieri, karadarbība, streiki, izmaiņas normatīvajos aktos, kas bez alternatīvas ierobežo vai padara neiespējamu Līdzēju darbību. Līdzējam, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstveidā jāinformē otrs Līdzējs, pievienojot pierādījumus, kuri satur minēto ārkārtējo apstākļu apstiprinājumu un to raksturojumu. Līdzējam rakstiski jāpaziņo otram Līdzējam par nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un jānorāda, no kura brīža tas atsāk pildīt līgumsaistības. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Līdzēji vienojas par turpmāko Līguma darbību un spēkā esamību.
 7. EKO zīmes lietošanas tiesības:
  7.1. Izpildītājs piešķir Pasūtītājam tiesības lietot EKO zīmi, lai Pasūtītājs marķētu ar EKO zīmi Pasūtītāja valdījumā esošo Līgumā noteikto iekārtas vai preces;
  7.2. Pasūtītājam tiesības lietot EKO zīmi ir piešķirtas uz Līguma darbības termiņu. Šīs tiesības Pasūtītājs nedrīkst nodot trešajai personai;
  7.3. EKO zīme Pasūtītājam ir jāizvieto tā, lai tā būtu viegli pamanāma un skaidri salasāma. Pasūtītājam EKO zīme ir jālieto atbilstoši EKO zīmes maketiem un lietošanas noteikumiem, kas ir pieejami Izpildītāja tīmekļvietnē www.zalajosta.lv.
 8. Konfidencialitāte:
  8.1. informācija, kas attiecas uz Līgumu, tā noslēgšanu un izpildi, ir konfidenciāla. Līdzēji neizpauž trešajām personām nekādu informāciju, ko tie saistībā ar Līguma noslēgšanu un izpildi uzzinājuši viens par otru. Konfidenciālo informāciju Līdzēji ir tiesīgi izpaust tikai ar otra Līdzējas rakstisku piekrišanu vai arī tajos gadījumos, kad informāciju pieprasa kompetentās iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  8.2.konfidencialitātes noteikums ir spēkā Līguma darbības laikā, pēc tā izbeigšanās un arī pēc tam, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas no Līguma izrietošās saistības;
  8.3.Izpildītājs ir tiesīgs informēt trešās personas tikai par Līguma noslēgšanas faktu un apkopotiem visu Pasūtītāja datiem par Līgumā noteikto atkritumu apsaimniekošanu. Šis ierobežojums neattiecās uz nepieciešamās informācijas sniegšanu Reģistriem.

Dokumentu elektroniskā aprites sistēmas lietošanas noteikumi un
dokumentu aprites kārtība

Vispārīgie noteikumi:

 1. Šī kārtība ir izveidota ar mērķi sniegt Pasūtītājam informāciju par Sistēmas lietošanas noteikumiem un Sistēmā ievietoto dokumentu aprites kārtību (turpmāk – Kārtība).
 2. Termini:
  2.1. Akts – Izpildītāja sagatavots nodošanas‑pieņemšanas akts par iepriekšējā ceturksnī (vai mēnesī – attiecībā uz videi kaitīgo preču atkritumiem) veikto attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanu;
  2.2. Atskaite – Atskaite par iepriekšējā ceturksnī Latvijas tirgū realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām elektrisko un elektronisko iekārtu vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu kategorijām, veidiem un to apjomiem, vai iepriekšējā mēnesī Latvijas tirgū realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām videi kaitīgo preču kategorijām, veidiem un to apjomiem;
  2.3. Izpildītājs – SIA „Zaļā Josta”;
  2.4. Līgums – starp Izpildītāju un Pasūtītāju noslēgtais līgums par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vai izlietotā iepakojuma, vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu;
  2.5. Pasūtītājs – juridiska vai fiziska persona, kura ar Izpildītāju ir noslēgusi Līgumu;
  2.6. Rēķins – Izpildītāja sagatavots rēķins par iepriekšējā ceturksnī vai mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem saistībā ar elektrisko un elektronisko iekārtu, iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, vai videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanu;
  2.7. Sistēma – Izpildītāja izveidota un uzturēta Dokumentu elektroniskās aprites sistēma;
  2.8. Sistēmas lietotājs – Pasūtītāja pilnvarota persona vai darbinieks, kuram Pasūtītājs ir nodevis tiesības Pasūtītāja vārdā pieslēgties Sistēmai un, izmantojot Sistēmu, aizpildīt un iesniegt Atskaites.

Sistēmas lietošanas noteikumi:

3. Lai uzsāktu Sistēmas lietošanu, Pasūtītājs pēc Līguma noslēgšanas uz elektroniskā pasta adresi info@zalajosta.lv nosūta pieprasījumu Sistēmas pieejai, kurā norāda Sistēmas lietotāja/-u vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru. Pasūtītājam obligāti pieprasījums Sistēmas lietošanai ir jāiesniedz, izmantojot Līgumā norādīto Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi.
4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, ja pieprasījums atbilst visām šajā kārtībā norādītajām prasībām, ne vēlāk kā 7 (setiņu) dienu laikā nosūta uz Pasūtītāja norādīto Sistēmas lietotāja/-u elektroniskā pasta adresi individuālu paroli piekļūšanai Sistēmai.
5. Pieeja Sistēmai notiek, izmantojot Izpildītāja tīmekļvietni www.dati.zalajosta.lv vai www.zalajosta.lv. Lai pieslēgtos Sistēmai, Sistēmas lietotājam jāievada elektroniskā pasta adrese (uz kuru Izpildītājs nosūtīja individuālo paroli) un individuālā parole. Pasūtītājam piešķirto pieeju Sistēmai var izmantot tikai Pasūtītājs vai Sistēmas lietotājs.
6. Individuālās paroles pazaudēšanas vai aizmiršanas gadījumā Sistēmas lietotājs nekavējoties par to informē Izpildītāju, nosūtot informāciju uz šīs kārtības 3. punktā norādīto elektroniskā pasta adresi. Izpildītājs pēc informācijas saņemšanas no Sistēmas lietotāja anulē esošo paroli un uz Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi nosūta jauno individuālo paroli.
7. Ja Pasūtītājs vēlas mainīt iesniegtos Sistēmas lietotāja datus vai pievienot jaunu Sistēmas lietotāju, Pasūtītājs ievēro šīs kārtības 3. punktā noteiktās prasības.
8. No individuālās paroles piešķiršanas brīža Pasūtītājs un/vai Sistēmas lietotājs atbild par paroles drošu uzglabāšanu un nepieejamību trešajām personām. Izpildītājs neatbild par zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies vai varētu rasties saistībā ar nekorektu paroles uzglabāšanu, kā rezultātā trešā persona ir piekļuvusi Sistēmai un tajā esošajiem datiem.
9. Sistēmas lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas varētu ietekmēt Sistēmas darbības vai tajā esošo datu drošību. Par šādām darbībām tiks uzskatītas visas darbības, kuru izpildei netiek izmantotas tikai Sistēmā atļautās (pieejamās) opcijas vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez Sistēmas lietotāja tiešas līdzdalības informācijas pieprasījumu procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa.
10. Pasūtītājs apņemas saglabāt un neizpaust trešajām personām jebkādus datus, kas Pasūtītājam varētu kļūt zināmi Līguma darbības laikā un Sistēmas lietošanas procesa gaitā.

Sistēmā ievietoto dokumentu aprites kārtība

11. Par elektrisko un elektronisko iekārtu vai iepakojuma un/vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu kategorijām, veidiem un to apjomiem Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Atskaiti par iepriekšējo ceturksni līdz esošā ceturkšņa pirmā mēneša 20. (divdesmitajam) datumam. Attiecībā uz videi kaitīgām precēm Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam Atskaiti par iepriekšējo mēnesi līdz esošā mēneša 10. (desmitajam) datumam. Pasūtītājs Atskaites iesniedz elektroniskā veidā Sistēmā.
12. Lai aizpildītu un iesniegtu Atskaiti, Sistēmas lietotājs Sistēmā izvēlas opciju „Ievadīt datus” un aizpilda Atskaiti. Pēc Atskaites aizpildīšanas, izvēloties opciju „Nosūtīt”, Sistēmas lietotājā izveidotā un aizpildītā Atskaite tiek nosūtīta Izpildītājam. Atskaitē sniegtā informācija tiek uzskatīta par Pasūtītāja pilnīgu un patiesu atspoguļojumu.
13. Izpildītājs nosūta atpakaļ Sistēmas lietotājam iesniegto Atskaiti precizējumu un/vai papildinājumu veikšanai, ja:
13.1. Izpildītājs konstatē acīmredzamus trūkumus vai neprecizitātes;
13.2. ir saņemts Pasūtītāja rakstveida iesniegums par Atskaites atsaukumu.
14. Pēc korektas Atskaites saņemšanas, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā sagatavo un ievieto Sistēmā Aktu un Rēķinu. Par Akta un Rēķina ievietošanu Sistēmā Izpildītājs nosūta paziņojumu uz Sistēmas lietotāja elektroniskā pasta adresi. Ar paziņojuma nosūtīšanas brīdi tiek uzskatīts, ka Akts un Rēķins ir piegādāts Pasūtītājam. Izpildītājam ir tiesības Rēķinu nosūtīt arī papīra formātā uz Pasūtītāja juridisko adresi.
15. Pasūtītājam Akts ir jāapstiprina 5 (piecu) dienu laikā saskaņā ar Kārtības 17. punktu. Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi par Akta saturu, Pasūtītājam rakstveida iebildumi ir jāiesniedz Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Akta saņemšanas brīža.
16. Akts tiek uzskatīts par apstiprinātu no Pasūtītāja puses, ja Pasūtītājs to apstiprina Sistēmā  vai saskaņā ar šīs Kārtības 15. punktu nav izteicis iebildumus par Aktā norādīto, vai nokavējis šīs Kārtības 15. punktā noteikto iebildumu iesniegšanas termiņu. Akts pēc tā apstiprināšanas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
17. Korespondence, kas nosūtīta uz Līgumā norādītām Līdzēju e-pasta adresēm, ir uzskatāma par saņemtu nākamajā dienā pēc e-pasta nosūtīšanas, ko var pierādīt e-pasta nosūtītājs. Ja Pasūtītājam Līguma darbības laikā tiek mainīti rekvizīti, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adreses, juridiskā adrese u.c., tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to Izpildītājam. Ja Pasūtītājs neizpilda šā punkta noteikumus, uzskatāms, ka Izpildītājs ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Pasūtītāju. Izpildītāja e-pasta ziņojumi Pasūtītājam uzskatāmi par tādu informāciju, ko apstiprinājis nosūtītājs un gadījumā, ja adresāts nav cēlis iebildumus pret e-pasta ziņojumā norādīto informāciju 2 (divu) dienu laikā no e-pasta saņemšanas, adresāts ir sniedzis savu akceptu, kas rada sekas, kas noteiktas Civillikuma 1537. pantā (oferte un akcepts).

Sāc sadarbību ar mums

Lai uzsāktu sadarbību ar SIA „Zaļā josta” izlietotā iepakojuma, vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, videi kaitīgu preču, elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanā, sazinieties ar SIA „Zaļā josta”

info@zalajosta.lv
+371 67607880